Previous page Back to exhibition's homepage Next page

 

drapeau holande ADIV - MISSION STATEMENT

Drapeau france SGRS - MISSION STATEMENT

 

 

Quaero et Tego

Beschermen door inlichtingen

LogoSGRS

Quaero et Tego

Protéger par le renseignement

Contents:
1. Vision
2. Missions
3. Values
4. Leaders

 

 

 

Onze visie

 

Notre vision

In een multipolaire, complexe, geglobaliseerde en onstabiele omgeving moet de ADIV een belangrijke, want cruciale rol spelen bij de vrijwaring van de rechten, van de individuele vrijheden en de democratische ontwikkeling van onze maatschappij.
De ADIV wil een geloofwaardige en erkende speler zijn dankzij zijn goed opgeleid personeel, dat zijn verantwoordelijkheid neemt en flexibel is, zijn aangepast en modern materiaal, zijn informatie vergaarmiddelen en zijn nationale en internationale partnerschappen.
Dans un monde devenu multipolaire, complexe, globalisé et instable, le SGRS se doit de jouer un rôle majeur, car crucial, dans la défense des droits et libertés individuelles et du développement démocratique de notre société.
Le SGRS veut être un acteur crédible et reconnu grâce à son personnel qualifié, responsable et flexible, son matériel adapté et moderne, ses moyens de collecte multi-sources et ses partenariats nationaux et internationaux.
De ADIV heeft de ambitie een dynamische, anticipatieve en vernieuwende organisatie te zijn die een toegevoegde waarde geeft aan de klanten dankzij zijn ervaring in zijn competentiegebieden, Relevant, Actionable, Timely, Impacting, and Critical Intelligence & Security guidance.
De ADIV ondersteunt bovendien altijd en overal de opdrachten en de operaties van Defensie op het land, op zee, in de lucht, in de ruimte en in de cyberwereld.
Le SGRS a pour ambition d'être une organisation dynamique, anticipative et innovante qui apporte à ses clients, une valeur ajoutée par son expertise dans ses domaines de compétence, Relevant, Actionable, Timely, Impacting, and Critical Intelligence & Security guidance.
Le SGRS supporte, en outre, en tout temps et en tous lieux, les missions et opérations de la Défense dans les dimensions Terre, Air, Mer, Spatiale et Cybernétique.

 

Onze opdrachten

 

Nos missions

De ADIV is onderworpen aan de politieke richtlijnen van het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, aan de democratische controle van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingsdiensten (Comité I) en werkt onder de auspiciën van de Minister van Defensie.
Als stafdepartement Inlichting en Veiligheid (ACOS IS) staat de ADIV onder het gezag van de Chef Defensie (CHOD).
De ADIV heeft 8 wettelijke opdrachten :
 1. Het opzoeken, analyseren en behandelen van elke inlichting die betrekking heeft op om het even welke activiteit die de integriteit van het nationaal grondgebied, de militaire verdedigingsplannen, het militair gerelateerd wetenschappelijk en economisch potentieel, de uitvoering van de opdrachten van de strijdkrachten en de veiligheid van de Belgische onderdanen in het buitenland zou kunnen bedreigen;
 2. Deze inlichting onmiddellijk overmaken aan zijn klanten;
 3. Het toezien op de militaire veiligheid van het personeel, van het materieel, van de informatie, de informatica ondersteuningselementen en de infrastructuur;
 4. Het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die hem toevertrouwd zijn;
 5. Het beheer van de Belgische militaire attachés en het aansturen van de in België geaccrediteerde buitenlandse defensieattachés;
 6. De organisatie en de steun verzekeren van Inlichtingen en Veiligheid aan operaties;
 7. Samenwerken met de andere Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, met de Federale Politie en de administratieve en rechterlijke autoriteiten;
 8. Het opstellen van richtlijnen betreffende de geclassificeerde archieven.
Le SGRS est soumis à la direction politique du Comité Ministériel du Renseignement et de la Sécurité, au contrôle démocratique du Comité Permanent de Contrôle des Services de Renseignements (Comité R) et agit sous l'autorité du Ministre de la Défense.
Le SGRS, dans son rôle de département d'Etat-Major Renseignement et Sécurité (ACOS IS) est placé sous l'autorité du Chef de la Défense (CHOD).
Les missions légales du SGRS sont de 8 ordres :
 1. Rechercher, analyser, traiter le renseignement relatif à toute activité qui pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, le potentiel scientifique et économique lié à la Défense, l'accomplissement des missions des Forces armées et la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
 2. Fournir ce renseignement sans délai à ses clients;
 3. Veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel, du matériel, des informations, des supports de l'information et de l'infrastructure;
 4. Effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées;
 5. Gérer les attachés de défense belges et prendre en charge les attachés de défense étrangers accrédités en Belgique;
 6. Organiser et assurer l'appui Renseignement et Sécurité aux opérations ;
 7. Coopérer avec les autres Services de Renseignements et de Sécurité, avec la Police Fédérale et les autorités administratives et judiciaires;
 8. Etablir les prescriptions relatives aux archives classifiées.
Om de evolutie van fenomenen te volgen en mogelijke bedreigingen te voorkomen, stelt de ADIV producten en diensten van hoge kwaliteit ter beschikking, die evolueren in functie van de geopolitieke- en veiligheidsomgeving, van de technologische evolutie, van de behoeften van de klant en van de beschikbare middelen.
De ADIV verzekert een 24/7 permanentie en past zich onmiddellijk aan aan om het even welke crisis. 
Dans le but de suivre l'évolution des phénomènes et de prévenir les menaces potentielles, le SGRS fournit des produits et services de haute qualité qui évoluent en fonction des réalités géopolitiques et sécuritaires, de l'évolution des technologies, du besoin des clients et des moyens disponibles.
Le SGRS assure une permanence 24/7 et s'adapte immédiatement aux crises quelles qu'en soient l'origine ou la nature.
   
Om zijn opdrachten met een permanente zorg voor doeltreffendheid en efficiëntie te vervullen: Afin de remplir ses missions dans un souci constant d'efficacité et d'efficience :
 1. Stelt de ADIV een strategisch meerjarenplan op en vertaalt hij zijn beleids- en actieplannen in " SMART" objectieven.
 2. Evalueert de ADIV zijn prestaties aan de hand van een intern controlesysteem en past eenvoudige gestandaardiseerde procedures toe, die verbetering en vernieuwing aanmoedigen.
 3. Onderwerpt de ADIV zich in alle openheid en transparantie aan de voorgeschreven controles.
 4. Rekent de ADIV op uitermate gemotiveerd, integer en zorgvuldig gevormd militair- en burgerpersoneel en biedt hen duidelijke en aantrekkelijke professionele vooruitzichten.
 5. Is de ADIV een "single entry point, single exit point " organisatie, die over een kennis- en informatiebeheerder beschikt, een veilig en robuust informatiebeheer, instrumenten voor een performante uitbating en een bureau voor een gecentraliseerde productie.
 6. Groepeert de ADIV zich rond de volgende competentiepijlers: "COMMANDO", "ANALYSE", "VEILIGHEID", "MENSELIJK POTENTIEEL", "TECHNOLOGIE", "STEUN AAN OPERATIES", "VERBINDING" en "INFORMATIEBEHEER".
 7. Is de ADIV een geloofwaardige en betrouwbare correspondent, gewaardeerd door zowel zijn nationale- als internationale klanten en partners. De ADIV staat garant voor een evenwichtige informatieuitwisseling en de ontwikkeling van rendabele synergieën.
 8. Weegt de ADIV altijd de " DUTY TO SHARE " af versus de " NEED TO KNOW ".
 9. Investeert de ADIV regelmatig in middelen op een consequente en coherente wijze volgens zijn strategisch plan en actieplannen.
 10. Geniet de ADIV van een hoog beveiligde infrastructuur in lijn met zijn organisatorische noodwendigheden en biedt gezonde en aangename werkomstandigheden aan.
 11. Organiseert en coördineert de ADIV, in zijn hoedanigheid van ACOS IS, de activiteiten van de militaire inlichtingen- en veiligheidsgemeenschap binnen Defensie en geeft hij advies aan de " CHOD " over het personeelsbeheer van die gemeenschap.
 12. Past de ADIV een interne en externe communicatiepolitiek toe, die eerlijk, omnidirectioneel en permanent is. De ADIV erkent en beheert zijn externe zichtbaarheid.
 1. Le SGRS établit un plan stratégique pluriannuel, des politiques et des plans d'action autour d'objectifs « SMART »;
 2. Le SGRS évalue ses performances au moyen d'un système de contrôle interne et applique des procédures standardisées simples qui encouragent l'amélioration et l'innovation;
 3. Le SGRS se soumet ouvertement et en toute transparence aux contrôles prescrits;
 4. Le SGRS compte sur du personnel militaire et civil hautement motivé, intègre et soigneusement formé et offre des perspectives professionnelles claires et attrayantes;
 5. Le SGRS est une organisation « single entry point, single exit point » disposant d'un responsable de la gestion de connaissance et de l'information, d'une gestion sécurisée et robuste de l'information, d'outils d'exploitation performants et d'un bureau de production centralisé;
 6. Le SGRS s'articule autour des pôles de compétences ; « COMMANDEMENT », « ANALYSE », « SECURITE », « HUMAIN », « TECHNIQUE », « SUPPORT AUX OPERATIONS », « LIAISON» et « GESTION DE L'INFORMATION »;
 7. Le SGRS est un correspondant crédible et apprécié par ses clients et partenaires nationaux et internationaux, qui s'assure de garantir et développer des échanges d'informations équilibrés et de développer des synergies rentables;
 8. Le SGRS évalue toujours le « DUTY TO SHARE » vs le « NEED TO KNOW »;
 9. Le SGRS investit régulièrement de façon conséquente et cohérente dans ses moyens suivant son plan stratégique et ses plans d'action;
 10. Le SGRS bénéficie d'une infrastructure hautement sécurisée en adéquation à ses besoins organisationnels et qui propose des conditions de travail saines et agréables;
 11. Le SGRS, dans son rôle d'ACOS IS, organise et coordonne les activités de la communauté militaire du Renseignement et de la Sécurité au sein de la Défense et conseille le CHOD quant à la gestion du personnel de cette communauté;
 12. Le SGRS applique une politique de communication interne et externe franche, régulière et omnidirectionnelle. Le SGRS assume et gère sa visibilité extérieure.

 

Onze waarden / Nos valeurs

We always act within our legal framework and with the highest ethical and professional standards.
We avoid any activities, work or non-work, that may harm the reputation of SGRS/ACOS IS.
We have an unrivaled, efficient and trustworthy defence intelligence and security expertise and we strive for excellence in all we do.
We are all personally accountable.
We are independent and forward thinkers, creative and intrepid in meeting our goals, optimistic about the future and undaunted by change.
We embrace objectivity and diversity and use it to champion new ideas.
We are always flexible in our approach, not afraid to try new methods and technology, sensitive to emerging issues and emergency situations.

 

Diensthoofd / Chefs de service

Général-major, Chef ADIV/ACOS IS Eddy TESTELMANS Général-major, Chef SGRS/ACOS IS
Kolonel SBH, ADIV-A Johan SWENNEN Colonel BEM, SGRS-A
Kolonel SBH, ADIV-CI Jean VAN GILS Colonel BEM, SGRS-CI
Kolonel SBH, ADIV-I Eric KALAJZIC Colonel BEM, SGRS-I
Kolonel SBH, ADIV-S Pascal KEPPENS Colonel BEM, SGRS-S
Hoofdcommissaris, ADIV-H Marc PEIFFER Commissaire en chef, SGRS-H

 

 

 

Previous page Back to exhibition's homepage Next page
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Site réalisé par Françoise Muller

sous la direction de Xavier Rousseaux

avec le soutien du FRS-FNRS

Prix Wernaers 2016 LogoWernaers